Naftos produktų gaudyklės, smėliagaudės ir riebalų gaudyklės

Naftos produktų gaudyklės

 

Horizontali naftos produktų gaudyklė

Naftos produktų gaudyklės yra skirtos naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui, kurios montuojamos degalinėse, automobilių plovyklose, automobilių stovėjimo aikštelėse, garažuose, pramonės įmonėse (naftos produktų atskyrimui iš paviršinių ar gamyklinių nuotekų), geležinkeliuose, terminaluose, uostuose (iš šilumvežių, cisterninių vagonų ištekėjusių naftos produktų surinkimui).

 

 

 

NGP ir NGP-S naftos produktų gaudyklės su koalescenciniu filtru ir automatiniu uždoriu, taip pat NGP-L ir NGP-L-S naftos produktų gaudyklės su koalescenciniu filtru atitinka LST EN 858-1:2002, LST EN 858-1:2002/A1:2004, LST EN 858-2:2003 standartų keliamus reikalavimus yra priskiriamos I klasės koalescencinėms naftos gaudyklėms ir ženklinamos CE ženklu.

 

Smėliagaudės

Smėliagaudė

Smėliagaudė – įrenginys smėliui ir panašioms mineralinėms medžiagoms nuo nuotekų atskirti. Smėliagaudėse iš buitinių nuotekų išskirtuose teršaluose yra daug smėlio, žvyro, šlako ir kitų kietų mineralinių medžiagų, kurios yra smulkesnės už nuotekose esančius organinės kilmės teršalus. Smėliagaudėse nusėda teršalai, kurių savitasis sunkis yra apie 2,65.

 

 

 

Riebalų gaudyklės

Riebalų gaudyklės yra naudojamos kavinių, restoranų, valgyklų ir kitų maisto pramonės įmonių nuotekoms, užterštoms riebalais, valyti. Į įrenginį negali patekti kitokios nuotekos (fekalas, paviršinės nuotekos). Riebalų gaudyklės naudojamos kaip pirminis valymo elementas. Jos yra sumontuotos vienoje stiklaplasčio talpoje. Gaudyklėje yra įtaisytas daviklis su aliarmo signalu. Visi reikalingi patikrinimai ir riebalų išsiurbimas atliekamas nuėmus įrenginio viršuje esantį dangtį. Išvalymo efektyvumas 70%.